Jaarvergadering 2023


Op donderdagavond 23 November 2023 vond de jaarvergadering weer plaats in de kantine van v.v.Alem.
Inclusief bestuur waren er 64 leden aanwezig, er waren 10 afmeldingen.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder onze ereleden, trainers, leiders, kantinebeheerders en vrijwilligers en opent de vergadering om 21.30 uur

In het jaarverslag, dat is opgesteld door bestuurslid Piet van Boxtel, komen nagenoeg alle prestaties, activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen seizoen aan bod, waarbij hij aan de hand van een PowerPoint presentatie de aanwezigen in vogelvlucht meenam door het afgelopen seizoen.
Aan het slot van het verslag werd, de in de afgelopen seizoenen overleden, oud-bestuurslid Ruud van Kessel herdacht.

Penningmeester Gerard van Groeningen licht de jaarcijfers over het afgelopen jaar toe met behulp van een diapresentatie en ondanks een negatief resultaat (als gevolg van investeringen in verduurzaming en o.a. zonnepanelen, meldt hij met trots dat de vereniging financieel gezond is.


Bestuursmutaties.
Peter van Boxtel was aftredend en niet herkiesbaar. (Hij maakt nog wel het lopende seizoen als bestuurslid af).
Op voordracht van het bestuur werd Rob van Boxtel benoemd in het bestuur van VV Alem.
Dirkje de Leeuw, Nikki Theuwis, Angelo Verhoeven en Gerard van Groeningen waren aftredend en werden herkozen.


Rob van Boxtel werd benoemd in het bestuur van VV Alem


Mededelingen:

Gijs Sars (lid van de kascommissie) sprak lovende woorden over penningmeester Gerard van Groeningen


Na de rondvraag sluit voorzitter Tonny van Lent om 22.10 uur de vergadering.

Lees HIER de notulen van de Jaarvergadering 2023