Normen en Waardenbeleid v.v. Alemv.v. Alem, een waarde(n)volle vereniging

Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren, die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging wordt hiermee helaas geconfronteerd. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier voor het voetbal verpest, heeft het bestuur besloten tot een actieve aanpak van ongewenst gedrag. v.v. Alem heeft 4 basiswaarden geformuleerd die de pijlers zijn waarop de vereniging functioneert en een belangrijke richtlijn zijn voor ons dagelijks denken en doen. Die basiswaarden zijn:

PLEZIER
RESPECT
SPORTIVITEIT
BETROKKENHEID


Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van onze club. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, toeschouwers etc.

Wat verstaan we onder waarden, normen en Fair Play?

 • Waarde: een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een richtlijn voor het handelen.
 • Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen; ook wel genoemd een concretisering van de waarde.
 • Fair Play: eerlijk spelen (je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden).


Waardering
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Waar draait het om?
Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en vrijwilligers – erg goed. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is. Soms gebeuren er op en rondom de voetbalvelden ook zaken als ondermeer pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. “Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel !

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. En daarnaast afspraken hoe we omgaan met onze accommodatie en eigendommen.

Deze afspraken zijn voor onze leden vastgelegd in deze gedragscode (hier staan we voor!), waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zonodig er elkaar op aan te spreken...

De volgende 14 gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.

2. v.v. Alem toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont v.v. Alem zich een goede gast.

3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.

4. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden.

5. Rookverboden in kantine en kleedlokalen dienen nageleefd te worden

6. Het gebruik van drugs is verboden.

7. Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.

8. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

9. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

10. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij het bestuur.

11. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.

12. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!

13. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).

14. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.

De Gedragscodes

De gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels.
Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere codes dan voor (jeugd)leden. Hierdoor heeft elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar men ook op aangesproken kan worden.

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor de verschillende doelgroepen:
 • De (jeugd)spelers
 • De ouders / verzorgers
 • De jeugdleiders / de coördinatoren
 • De bestuursleden
 • De scheidsrechters / wedstrijd(bege)leiders
 • De toeschouwers


 • De (jeugd)spelers
  • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
  • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
  • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
  • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
  • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
  • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
  • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
  • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
  • Houd je aan de afspraken die aan het begin van het voetbalseizoen worden gemaakt met betrekking tot trainen, wedstrijden, tijden, afmeldingen, douchen etc.; de leiders zijn bevoegd om passende maatregelen te nemen indien noodzakelijk.
  De Jeugdleiders
  • Wees redelijk in uw eisen tav de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Laat het niet overgaan in fanatisme.
  • Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
  • Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren; handel als zodanig.
  • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
  • Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd.
  • Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
  • Ben zelf altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede voorbereiding.
  • Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
  • Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
  • Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden.
  • Ontwikkel respect voor spelers, tegenstanders en scheidsrechter.
  • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.
  • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
  De ouders / verzorgers
  • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
  • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
  • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen en afmelden.
  • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
  • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Moedig uw team aan, bemoei u niet met de coaching en teambegeleiding.
  • Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
  • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
  • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
  • Maak problemen bespreekbaar met de leiders, coördinator of met het bestuur.
  • Toon betrokkenheid bij de club en vraag u af op welke wijze u zich kunt inzetten voor v.v. Alem
  De bestuurders
  • Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen de vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
  • Stelt in beginsel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
  • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.
  De scheidsrechters / wedstrijd(bege)leiders
  • Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
  • Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen.
  • Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient altijd sportief te zijn.
  • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
  • Beoordeel opzettelijk, goed getimed "foul play" als onsportief.
  De toeschouwers
  • Bedenk dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening.
  • De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini profsporters.
  • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
  • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
  • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  • Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
  • Veroordeel elk gebruik van (verbaal) geweld.
  • Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.
  • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.
  Sanctiebeleid

  In het kader van de verschraling van de normen en waarden binnen onze vereniging, de invoering van het rookverbod per 1 juli 2008 en ter voorkoming van onverhoopte incidenten in de toekomst, heeft het bestuur van de v.v. Alem onderstaand sanctiebeleid opgesteld.

  Schorsing
  Het bestuur kan een lid schorsen om de volgende redenen:
  1. Als een lid zich als speler of supporter schuldig maakt aan wangedrag dat in strijd is met deze Gedragscode.
  2. Als een lid, in het openbaar, persoonlijk één of meerdere bestuursleden beledigt.
  3. Als een lid een contributieachterstand heeft van meer dan een ½ jaar.
  4. Door niet naleving van de gedragsregels, na tweemaal een mondelinge en vervolgens één maal een schriftelijke waarschuwing van het bestuur te hebben genegeerd.
  Royeren
  Het bestuur kan een lid royeren om de volgende redenen:
  1. Door ergerlijk of herhaaldelijk wangedrag, in strijd met deze Gedragscode, waardoor de vereniging geschaad wordt.
  2. Bij molestatie van een scheidsrechter, grensrechter of als een lid zich schuldig maakt aan openlijke geweldpleging jegens bezoekers, bestuursleden, leden of vrijwilligers.
  3. Handelen in drugs op of buiten het sportcomplex.
  4. Door de vereniging om andere redenen in diskrediet te brengen.


  • Eventuele kosten voortvloeiend uit een strafzaak tegen betrokken speler zullen door hem/haar worden betaald. Bij het in gebreke blijven wordt desbetreffende speler niet meer opgesteld tot hij/zij aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
  • Alle maatregelen, zijn ter beoordeling van het bestuur van v.v. Alem en kunnen met onmiddellijke ingang worden getroffen. Het bestuur legt achteraf verantwoording af over de door haar getroffen maatregel(en) t.o.v. van de leden van v.v. Alem in de eerstkomende jaarvergadering.
  • Straffen, opgelegd door de KNVB worden één op één overgenomen door het bestuur van v.v. Alem.
  Bovengenoemde sancties worden steeds door het bestuur opgelegd. Schorsing en/of royement van een lid wordt aan het betrokken lid schriftelijk, met reden meegedeeld en doorgegeven aan de KNVB. Alleen bij een royement wordt de betrokkene de gelegenheid gegeven om, binnen 1 maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, in beroep te gaan bij het bestuur van v.v.Alem.