Jaarvergadering 2018


Op donderdagavond 29 November 2018 vond de jaarvergadering plaats in de kantine van v.v.Alem.
72 leden waren aanwezig, er waren 12 afmeldingen.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder onze ereleden, trainers, leiders, kantinebeheerders en vrijwilligers en opent de vergadering om 21.25 uurIn het jaarverslag, dat is opgesteld door bestuurslid Piet van Boxtel, komen nagenoeg alle prestaties, activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen seizoen aan bod.
In verband met de afwezigheid van Piet van Boxtel wordt het verslag door secretaris Gerard van Mook voorgelezen, waarbij op het beeldscherm foto's van de diverse gebeurtenissen worden getoond.
Aan het slot van het verslag wordt de in januari 2018 overleden erevoorzitter Ben Broekmeulen met een minuut stilte herdacht.

Lees HIER het Jaarverslag


Penningmeester Gerard van Groeningen licht de jaarcijfers toe met behulp van een Power Point presentatie.
De penningmeester geeft aan dat het streven is om de komende jaren de nodige reserves op te bouwen om zo toekomstige investeringen te kunnen financieren.

Piet van Boxtel en Rick Leerintveld zijn aftredend en worden herkozen.
Bestuurslid Fredie Goesten is aftredend en niet herkiesbaar. Voor haar bestuursfunctie hebben zich Dirkje de Leeuw en Nikkie Theuwis beschikbaar gesteld. Zij worden beiden gekozen in het bestuur en zullen gezamenlijk de taken van Fredie overnemen.


Na de bestuursverkiezing dankt de voorzitter Fredie van harte voor haar goede werk in het bestuur.
Als dank ontvangt Fredie een mooie bos bloemen.


Alem voorzitter Tonny van Lent deelt o.a. het volgende mede:Voorzitter Tonny van Lent sluit om 22.25 uur de vergadering.